Algemene Voorwaarden
 • Algemene voorwaarden AlpAdventures

  De deelnemer aan reizen van organisatie AlpAdventures gaat akkoord met de volgende algemene voorwaarden die op alle reizen en events van AlpAdventures van toepassing zijn.

  Artikel 1: Boeking

  De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van AlpAdventures van een telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer. Telefonische inschrijvingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij AlpAdventures plaats vinden. Elektronische boekingen geschieden middels het versturen van een mail via elektronische post, deze zijn bij verzenden definitief. De zogenaamde ‘afkoelingsperiode’, die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via elektronische post bij AlpAdventures worden geboekt. Acceptatie door AlpAdventures geschiedt of schriftelijk middels een factuur of telefonisch via het kantoor, waarna tevens een factuur verzonden wordt. Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers (de hoofdboeker) is hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings-) verplichtingen van de (mede-) deelnemers.

  Artikel 2: Betaling

  Na ontvangst van de factuur dient, binnen 10 dagen, de aanbetaling overgemaakt te worden op het rekeningnummer van AlpAdventures; ABN AMRO Rotterdam, rekeningnummer: 57 19 55 754. De aanbetaling bedraagt € 100, - , per persoon per boeking in geval van een themareis. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Bij boekingen minder dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom in een keer te worden voldaan. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft AlpAdventures het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat de deelnemer is gevrijwaard van de betalingsverplichting. Alle kosten die een eventuele incasso- en/of deurwaarders- procedure met zich meebrengt, komen voor rekening van de deelnemer. De aanbetaling voor een groepsreis (op maat) of een te boeken accommodatie wordt per geval vastgesteld en in de communicatie met de boeker kenbaar gemaakt.

  Artikel 3: Preferenties

  AlpAdventures probeert zoveel mogelijk te voldoen aan wensen van deelnemers. Om aanspraak te kunnen maken op een wens die resulteert uit een afspraak tussen de deelnemer en AlpAdventures (en daarmee onderdeel vormt van de reisovereenkomst), moet deze afspraak zijn vermeld op de factuur en de later ontvangen reisbescheiden.

  Artikel 4: Reisbescheiden

  Wanneer de deelnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt deze uiterlijk 5 dagen voor vertrek de eventueel benodigde reispapieren. Deze worden per E-mail (ten behoeve van alle medereisgenoten) aan de hoofdboeker verstuurd. De deelnemer dient AlpAdventures onverwijld op de hoogte dient te stellen indien deze de reisbescheiden niet uiterlijk vijf dagen voor vertrek heeft ontvangen.

  Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

  Een verzoek tot wijziging in de boeking kan alleen gedaan worden door de hoofdboeker. Verzoeken tot wijzigingen door de deelnemer zijn mogelijk indien deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan AlpAdventures en alleen mogelijk na overleg met AlpAdventures tegen betaling (voor zover toepasselijk) van de meerprijs. AlpAdventures is in beginsel niet zondermeer verplicht om wijzigingen te accepteren. Naast de (voor zover toepasselijke) meerprijs wordt per gewijzigde boeking € 20,- in rekening gebracht ter dekking van wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

  Artikel 6: Annulering door deelnemer en in de plaats stelling

  AlpAdventures accepteert uitsluitend annuleringen per E-mail, die tevens telefonisch aangevraagd zijn. De datum van de E-mail geldt als annuleringsdatum. Bij verhindering mag iemand anders de plaats innemen. Dit verzoek moet uiterlijk zeven dagen voor de dag van vertrek per E-mail en tevens telefonisch worden ingediend, waarbij degene die in de plaats komt alle verplichtingen overneemt en € 20, - (in de plaatsstellings)kosten betaalt. Echter de oorspronkelijke (hoofd)boeker blijft verantwoordelijk voor de nakoming van (betalings-)verplichtingen van degene die daarvoor in de plaats wordt gesteld.

  In alle andere gevallen is aan AlpAdventures de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de administratiekosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  Bij annulering:

  Tot en met de 42e dag voor vertrek: De aanbetaling van € 100,- tot een maximum van 30% van de totale reissom

  Vanaf de 42e dag, tot de 21e dag voor vertrek: 50% van de reissom

  Vanaf de 21e dag, tot de laatste dag voor vertrek: 75% van de reissom

  Op de dag van vertrek of later: De volledige reissom

  Voor een bij AlpAdventures geboekte (groeps)accommodatie geldt: Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement of chalet annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 

  Tot 42 dagen voor vertrek zijn deze annuleringskosten: Het aanbetalingsbedrag gedeeld door het aantal deelnemers. 

  Vanaf de 42e dag, tot de 21e dag voor vertrek: 50% van de reissom per deelnemer

  Vanaf de 21e dag, tot de laatste dag voor vertrek: 75% van de reissom per deelnemer

  Op de dag van vertrek of later: De volledige reissom

  De offerte en factuurprijs is altijd gebaseerd op een bezetting met een x aantal personen. Als de grootte van het resterende gezelschap wordt gewijzigd, zal AlpAdventures aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel opstellen voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

  Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

  Artikel 7: Annulering door AlpAdventures

  AlpAdventures heeft bij onvoldoende deelname, het recht een reis te annuleren. Als AlpAdventures besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door AlpAdventures gerestitueerd. Deelnemers worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gesteld.

  Artikel 8: Overlast

  Een deelnemer, die hinder of overlast oplevert, zodanig, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door AlpAdventures van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

  Artikel 9: Klachten

  Klachten dienen direct bij Arno of Jessica  van AlpAdventures en ter plekke gemeld te worden. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kan men de klacht binnen één maand na afloop van de reis per E-mail bij AlpAdventures indienen. Klachten die op bestemming niet zijn gemeld bij de AlpAdventures reisleiding kunnen niet in behandeling worden genomen.

  Artikel 10: Vervoersprijzen

  Bij stijging van de brandstofprijzen met meer dan 5% en/of wijzigingen in de wetgeving of CAO met financiële consequenties voor het busvervoer, zullen deze consequenties middels een bustoeslag door de vervoerder direct aan de deelnemer worden doorbelast. Uiteraard zal AlpAdventures deelnemers in dit geval direct informeren. AlpAdventures behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en arrangementen te wijzigen als de situatie daar om vraagt.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid van AlpAdventures

  Deelname aan een door AlpAdventures georganiseerde reis is geheel voor eigen risico. AlpAdventures is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkent aan de deelnemer. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, waarbij inbegrepen, hotels, hutten, liften, klim- en ski/snowboardmaterialen, enz. Noch zal AlpAdventures aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (bv. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken.

  Artikel 12: Aansprakelijkheid van de deelnemer voor materialen

  Een deelnemer, die gebruikt maakt van huurmaterialen of artikelen die zonder kosten ter gebruik worden aangeboden door AlpAdventures, dient deze artikelen bij ontvangst of indien er geen sprake is van een uitreikmoment bij aanvang van gebruik, te controleren op schade. Mocht er sprake zijn van schade aan een artikel, dan dient dit direct gemeld te worden aan de reisleiding en aan degene die het artikel verstrekt. De deelnemer dient zorg te dragen voor het artikel dat hem/haar ter beschikking is gesteld, hij/zij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die aan het artikel is aangebracht ongeacht de oorzaak van de schade of de persoonlijke betrokkenheid bij de schade. De verantwoordelijkheid voor het artikel loopt tot de wederinname en goedkeuring van de AlpAdventures reisleiding, of wederinname door de verstrekker van het artikel. De deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door AlpAdventures ter beschikking gestelde materialen.

  Artikel 13: Aansprakelijkheid van de deelnemer voor ongevallen

  In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken. Ondanks het preventieve en kundige handelen van een leraar of berggids, kan dit risico niet volledig gereduceerd en uitgesloten worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids of leraar is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. De leraren en off-piste gidsen die via AlpAdventures geboekt kunnen worden, spannen zich uiteraard in om de tochten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Door het boeken van een les en/of off-piste tour via AlpAdventures, ben je je hier van bewust en accepteer je de verhoogde gevaren en risico's van de berg- en wintersport. AlpAdventures is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor ongelukken tijdens tochten met een leraar en/of off-piste gidsen, tijdens zomer- en of winteractiviteiten.

  Verder is het belangrijk te weten dat reddingsmogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op een tocht.

  Artikel 14: Programma en prijswijzigingen

  Alle programma's en prijzen van een genoemde trip of event zijn onder voorbehoud. AlpAdventures behoudt zich het recht voor een activiteit, of trip te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis, route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan. (vb. weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

  Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen op een flyer, in een blad of magazine of op de site van AlpAdventures zijn in de volgende gevallen mogelijk:

  - Prijswijzigingen t.g.v. derden (lift- & hotelprijzen en prijzen van vervoerders)
  - Programmawijzigingen t.g.v. weersomstandigheden of onvoldoende deelname.

  Artikel 15: Verzekeringen

  AlpAdventures wijst de deelnemer op het belang van het afsluiten van een goede reisverzekering. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een gedegen verzekering. AlpAdventures attendeert u erop dat veel reisverzekeringen geen off-piste dekking bieden en de kosten in dit geval hoog op kunnen lopen. Controleer daarom altijd uw reis- en ziektekosten verzekering op de lopende voorwaarden in de polis. Daarnaast wijst AlpAdventures de deelnemer op het feit dat ook aan een annuleringsverzekering bepaalde voorwaarden zijn verbonden. De deelnemer dient zichzelf op de hoogte te stellen van deze voorwaarden.

  Artikel 16: slot opmerking

  Op alle overeenkomsten tussen de (hoofd)boeker en AlpAdventures is het Nederlandse recht van toepassing.

  AlpAdventures streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat het door de (potentiële)deelnemer wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kan aan de informatie op de website en in overige communicatieve uitingen van AlpAdventures geen rechten worden ontleend.

  AlpAdventures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde informatie.